Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi nowy, obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej, typ spółki kapitałowej, której działalność jest  uregulowana w Kodeksie spółek handlowych i weszła w życie 1 lipca 2021 roku.
 
PSA jest nowym typem spółki kapitałowej (obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Dzieli z pozostałymi spółkami kapitałowymi ich podstawową cechę tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W wielu innych aspektach łączy ona elementy właściwe dla spółek z o.o. z rozwiązaniami charakterystycznymi dla spółek akcyjnych. Jednocześnie ma również pewne cechy spółek osobowych, a ponadto zawiera instytucje, które dotychczas w ogóle nie występowały w polskim prawie spółek.
 
Znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem założycielskim PSA jest umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznej spółki akcyjnej – statut. Umowa spółki może zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.
 
Akcjonariusze mają aż trzy lata na wniesienie wskazanych w umowie spółki wkładów.
 
Dopuszczalne są wkłady o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (między innymi świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).
 
Do zawiązania PSA wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako „nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.
 
Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednakże będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.
 
Procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostały uproszczone i nastąpiła ich wysoka elektronizacja (możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji).
Został uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, który prowadzony będzie np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczalne jest wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
W spółce nie jest konieczna rada nadzorcza pojawi się możliwość powołania rady dyrektorów.
Jest możliwość uproszczonej likwidacji spółki – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
 
Prosta spółka akcyjna wydaje się ciekawą alternatywą dla obecnie istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej. Łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmodyfikowanymi zaletami spółki akcyjnej. Celem ustawodawcy było utworzenie konstrukcji, która byłaby atrakcyjna dla młodych firm i dawała im możliwość łatwiejszego gromadzenia kapitału. Co istotne dla przedsiębiorców, jest szansa na to, że pozyskiwanie inwestorów będzie łatwiejsze niż dotychczas. Inwestorzy mogą czuć się zachęceni tym, że w przypadku PSA inwestować będą w konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a nie rozbudowane struktury korporacyjne – jak w przypadku klasycznej spółki akcyjnej.