W Polsce doradca inwestycyjny jest jednym z zawodów regulowanych na rynku finansowym.
Tytuł zawodowy „doradca inwestycyjny” podlega w Polsce ochronie prawnej. Prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego przysługuje osobom, które są wpisane na listę doradców.

Doradca inwestycyjny to osoba, która posiada licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) uprawniającą do:

Zarządzania cudzym portfelem instrumentów finansowych:

Klient będący osobą fizyczną, lub prawną przekazuje pieniądze i/lub posiadane papiery wartościowe (aktywa) do podmiotu zarządzającego portfelem (czyli w polskich warunkach biura lub domu maklerskiego), ale pozostaje cały czas ich właścicielem. Klient określa, najczęściej z pomocą doradcy inwestycyjnego rodzaj portfela, jaki będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Najczęściej wybór dotyczy akceptowanego przez daną osobę poziomu ryzyka (a co za tym idzie możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu), ustalane jest więc czy portfel będzie miał charakter bezpieczny (aktywa inwestowane w obligacje i bony skarbowe), podwyższonego ryzyka (aktywa inwestowane częściowo w papiery skarbowe, a częściowo w akcje), wysokiego ryzyka (akcje). Doradca inwestycyjny podejmuje decyzje odnośnie inwestowania przekazanych przez klienta aktywów w różne papiery wartościowe (akcje, obligacje).

Aby dom maklerski mógł oferować usługę zarządzania portfelem musi zatrudniać co najmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Domy maklerskie oferujące usługę zarządzania portfelem określa się też często angielską nazwą “asset management”.

Od 2004 roku możliwość świadczenia usługi zarządzania portfelem mają również Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe.

Doradztwo inwestycyjne polega na wystawianiu odpłatnych rekomendacji (np. kupuj, sprzedaj, trzymaj) dotyczących papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu regulowanego (między innymi akcji notowanych na giełdzie).

Aby dom maklerski mógł oferować usługę doradztwa inwestycyjnego musi zatrudniać co najmniej jednego licencjonowanego doradcy inwestycyjnego.

Możliwość świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego mają również Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Zarządzania funduszami inwestycyjnymi:

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) mają obowiązek zatrudniać co najmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy zarządzają funduszami inwestycyjnymi, chyba że zarządzanie wszystkimi funduszami zostanie przekazane do domu maklerskiego świadczącego usługę zarządzania portfelem.

Zarządzania otwartym funduszem emerytalnym
Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) mają obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego doradcy inwestycyjnego do zarządzania funduszem.

 Zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dawniej często nazywanymi ubezpieczeniami na życie z funduszem inwestycyjnym):

Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, jeżeli oferują ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi muszą zatrudniać doradcę inwestycyjnego, chyba że przekazały zarządzanie nimi domowi maklerskiemu świadczącemu usługę zarządzającemu portfelem.

Doradcy Inwestycyjny mogą także uzyskać wpis w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych bez konieczności zdawania egzaminu.

Według stanu na kniec roku 2021 w Polsce było 800 osób posiadających licencję doradcy inwestycyjnego. Listę osób posiadających licencję doradcy inwestycyjnego znajdziesz na stronach knf.gov.pl

Na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna, która:

  •     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  •     korzysta z pełni praw publicznych,
  •     nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego między innymi przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  •     zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

Wpis na listę doradców może uzyskać także osoba posiadająca uprawnienia i wykonująca zawód doradcy w innych państwach, jeżeli kwalifikacje takiej osoby stwierdzone przez KNF (egzamin uzupełniający) dają rękojmię należytego wykonywania zawodu, a także posiadacz tytułu CIIA. 

Szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać doradcą inwestycyjnym, znajdują się na stronie www.knf.gov.pl.