SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego:

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców

Regulamin Giełdy

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Statut Związku Maklerów i Doradców

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Ustawa o o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Prawo przedsiębiorców

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego


Kodeks spółek handlowych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowymUstawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks pracy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Ustawa o podatku od towarów i usług

Prawo bankowe

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ordynacja Podatkowa

 

Powyższe materiały pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 “STUDIO H ”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN